http://www.tdk.com.tr/images_buyuk/f99/Turkiye-Tarihi-Ataturk-ilkeleri-_5699_1.jpg

Türkiye Tarihi: Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi

Eray YILMAZ (Tarihçi)

 

1. Cilt: Güz Dönemi: Osmanlıdan - 1923'e
ISBN: 978-605-4220-41-0

Türkçe, Ekim 2011, 160 sayfa

(16,5x24 cm2), 70 gr. enso krem kağıt.                             şimdi satın al

 

2. Cilt: Bahar Dönemi: 1923 - Günümüze

ISBN: 978-605-4220-46-5

Türkçe, Mart 2012, 160 sayfa

(16,5x24 cm2), 70 gr. enso krem kağıt.                             şimdi satın al

1. Cilt: Güz Dönemi: Osmanlıdan - 1923'e

Üniversitelerde okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersleri uzun yıllar 1919-1938 arası dönemi kapsayacak şekilde anlatıldı. Fakat bu dönemin arka planını oluşturan tarihsel gelişmeler ve Atatürk inkılaplarının altyapısını oluşturan reform hareketleri ihmal edildi. Bu kitapta bu dersle ilgili eksiliği gidermeye çalışıyor ve Türk Kurtuluş Savaşının ve Atatürk devriminin tarihsel arka planını kapsamlı bir şekilde ele alıyor.
Türk modernleşme tarihini dünya tarihinden izole ederek anlamak tabii ki mümkün olmayacaktır. Bu nedenle dersin başlangıcında Avrupa tarihine yer veriliyor. Bundan sonra sırasıyla III. Selim, II. Mahmud, Tanzimat, Islahat, Yeni Osmanlılar, II. Abdülhamid, Jön Türkler ve nihayet I. Dünya Savaşı ele alınarak Kurtuluş Savaşına geliniyor. Osmanlı devletinin reformlar yüzyılı olan 19. Yüzyıl ve 20. Yüzyılın başları anlatılırken de reformlarla Osmanlı’da tebaadan vatandaşlığa geçiş ve kimlik konuları da kadın sorunu ve çocuk eğitimi konularına yer verilerek açıklanıyor.
Kitapta belirtilen dipnotlar ve kaynakça yardımıyla konular hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyen öğrencilere de fırsat verilmektedir.
Bu ders kitabı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin daha verimli bir ders haline gelmesine ve farklı alanlardaki öğrencilerin de tarihten zevk alarak dersi takip etmesine katkı sağlayacaktır.


2. Cilt: Bahar Dönemi: 1923 - Günümüze

Bu kitap üniversitelerde zorunlu olarak iki dönem halinde okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi için hazırlandı. Eldeki kitap söz konusu ders için iki cilt halinde yayınlanan Türkiye Tarihi 1-2 kitaplarının ikinci olan çalışmadır ki şu başlıkla yayınlanmıştır: Türkiye Tarihi 2, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (1923-1991). İlk cilt 1789-1923 yılları arasında özellikle Osmanlı Tarihi’ne yoğunlaşmış, Kurtuluş Mücadelesi ile birlikte Lozan Barış Anlaşması’nı ele alarak tamamlanmıştı. Burada kaldığımız yerden devam ederek 1991 yılına kadar Türkiye ve kısaca dünyadaki gelişmeleri, siyasal, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla incelemeye çaba gösterdik.

http://www.tdk.com.tr/images_buyuk/f89/Turkiye-Tarihi-Ataturk-ilkeleri-_6389_1.jpgKitap 8 bölüme ayrılmış, her bir bölüm birbirini takip ederek kronolojik bir düzen meydana getirmiştir. Öncelikle iki savaş arasında dünyadaki gelişmeler kısaca ele alınmış, ardından Türkiye’ye dönülüp tek partili yıllar tartışılmıştır. Böylece dünyadaki gelişmelerle birlikte, karşılaştırmalı bir biçimde Türkiye Tarihi yazılmıştır. Karşılaştırma ve evrensel boyutlarda Türkiye’yi değerlendirme maksadıyla İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası üzerinde de durulmuş, ardından yeniden Türkiye Tarihi ayrıntılı bir biçimde kaleme alınmıştır. Dolayısıyla bu çalışma, Türkiye’yi karşılaştırmalı bir biçimde ve evrensel ölçekte ele alıp araştırmaya çaba göstermiştir.


Türkiye'nin İnternet kitapçısı; kitap satış (Eray Yılmaz kitapları) ---> şimdi satın al


 

"Akademik Kitaplar" - "Bilimsel Kitaplar" - "Üniversite Ders Kitapları"