Uygulamalı Temel İstatistik

Prof. Dr. Sami ERCAN

 

 

 

 

 

 

İstatistik konusunda en güzel kitaplardan birisi, bu kitaptır.

ISBN: 978-605-4220-23-6

Türkçe, 2010, 362 sayfa

(16,5x24 cm2), 80 gr kitap kağıdı.                                   şimdi satın al


Bu kitapta istatistiğin temel kavramları incelenerek uygulamalı örnekleriyle tüm konular açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca istatistiğin bir bütün olduğunu ve diğer bilimlerden farklı olmadığı saptanmaya çalışılmıştır.

Konular istatistiğin tarihçesinden başlamış olup tüm konular ülkemizdeki günlük yaşamdan örneklerle sunulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla veri kümeleri, problem tanımı ve çözümlemesi, örnekleme, belirsizlik, karar verme, stratejik karar verme, planlama, yönetim, olasılık ve olasılık dağılımları, merkeze yığışım ölçüleri, değişkenlik nedenleri ve ölçümleri, bağımlılık ve bağımsızlık saptamaları, sav (hipotez) ve önerme,  veri organizasyonu, Markov zincirleri ve uygulamaları gibi istatistik ve olasılığın konuları açık bir diller incelenmiştir. Ayrıca, konular güncel örneklerle desteklenerek kavramların iyici anlaşılması sağlanmaya çalışılmıştır.

Temel İstatistik adlı bu eserimiz üniversitelerin tüm dört yıllık ve iki yıllık bölümlerinde “ilk istatistik ve olasılık dersi” için hazırlanmış bir ders veya yardımcı kaynak niteliğindedir. İstatistiği yalın bir şekilde öğretmek veya öğrenmek isteyen bireylere şiddetle önerilir.


Türkiye'nin İnternet kitapçısı; online kitap satışı  ---> www.tdk.com.tr             şimdi satın al


Üniversite kitaplarında Papatya Yayıncılık Eğitim, farkımız kitaplarımızda...

İÇİNDEKİLER

Önsöz

Terimler

Bölüm 1. İstatistiğin Temelleri

1.1.    İstatistik Sözcüğü, Tanımları, Türleri ve Temel Kavramları

      1.1.1. İstatistik Sözcüğü

      1.1.2. İstatistik Tanımları

      1.1.3. İstatistik Türleri

      1.1.4. İstatistiğin Temel Kavramları

1.2. İstatistik Üzerine Genel Değerlendirmeler

      1.2.1. İstatistik Bilimi, Sanatı, Yöntemi

      1.2.2. İstatistikçilerin İlgilendiği Süreçler

      1.2.3. İstatistiğin Genel Nitelikleri

      1.2.4. İstatistikçinin Nitelik ve Yetenekleri

      1.2.5. İstatistiksel Çözümleme Süreci

      1.2.6. Büyük Sayılar Yasası

1.3. İstatistiğin Kullanım Alanları ve Uygulaması

      1.3.1. Mikro Yönetim ve İstatistik

      1.3.2. İstatistik Uygulaması

      1.3.3. İstatistiksel Uygulamalarda Son Gelişmeler

1.4. İstatistiğin Tarihçesi

1.5. Özet

1.6. Sorular

 

Bölüm 2. Öncesi ve Sonrasıyla İstatistik

2.1.   Karar Verme

      2.1.1. Planlama ve Planlamada İstatistik Kullanımı

      2.1.2. İstatistikte Problem Çözme Aşamaları

      2.1.3. Analitik ve Adımsal Problem Çözüm Süreci

2.2.  Planlama

      2.2.1. Planlama İlkeleri

      2.2.2. Planlama Türleri

2.2.3. Planlama Süreci

      2.2.4. İmece (Takım Halinde) Planlama

      2.2.5. İstatistik Yaklaşımlı Teknolojik Planlama

2.3. Karar Verme Süreci ve Riziko

      2.3.1. Karar Verme Teknikleri

      2.3.2.  İstatistikte Problem Tanımı, Çözümleme

2.4.  Veri Toplama ve Bilgi Derleme (Veri Organizasyonu)

2.5. Kütle, Değişken ve Şıkların Belirlenmesi

      2.5.1. Sıklık ve Çeteleme Oluşturma

      2.5.2. Veri Özetleme - Sıklık (Frekans) Dağılımı veya Çeteleme

2.6. İstatistiğe Temel Oluşturan Matematik Dalları

      2.6.1. Aritmetik-Cebir-Analiz (ACA)

      2.6.2. Küme Bilgisi

      2.6.3. Olasılık

      2.6.4. Olasılık Bilim Dalı ve Kullanılan Sayısal Yöntemler

      2.6.5. Verilerin Toplanması Derlenmesi veya Eklenmesi Kuramları

2.7. Çözümlü Örnekler

2.8. Öze

2.9. Sorular

 

Bölüm 3. Görsel İstatistik

               Verilerin Düzenlenmesi ve Gösterimi

3.1. Veri Organizasyonu

      3.1.1. Yönetim ve İstatistik; Stratejik Yaklaşım

      3.1.2. Veri Madenciliği

      3.1.3. Görsel İstatistikle Verinin Stratejik Değerlendirilmesi

      3.1.4. Görsel İstatistikte Kullanılan Araçlar ve Teknikler

3.2. Veri Gösterimler

      3.2.1. Çizelgeler

      3.2.2. Histogram, Çubuk ve Satır Çizimleri

3.3. Çözümlü Örnekler

3.4. Özet

3.5. Sorular

 

Bölüm 4. Konum Ölçüleri

4.1. Konum Ölçüleri ve Ortalama Kavramı

4.2. Duyarlı Konum Ölçüleri

      4.2.1. Aritmetik ve Ağırlıklı (Tartılı) Ortalama

      4.2.2. Geometrik veya Logaritmik Ortalama

      4.2.3. Harmonik  Ortalama

      4.2.4. Kareli Ortalama (Kuadratik Ortalama)

      4.2.5. Yayılım Ortalaması

4.3. Duyarlı Olmayan Konum Ölçüleri

      4.3.1. Ortay, Ortanca veya Medyan

      4.3.2. Tepedeğeri, Tepe (MOD)

      4.3.3. Kuvvet Momenti Yöntemi

      4.3.4. Modun Karakteristikleri

4.4.  Konum Saptamasında Deneysel Yöntem

4.5. Gruplandırma Ölçüleri-Yüzdelikler, Ondalıklar, Çeyrekler

      4.5.1. Yüzdelikler

      4.5.2. Ondalıklar

      4.5.3. Çeyrekler

      4.5.4. Beşlikler

4.6. Açıklamalı Veri Çözümlemesi

      4.6.1. Dal Yaprak Yöntemi

4.7. Özet

4.8. Sorular

 

Bölüm 5. DAĞILIM VE DEĞİŞKENLİK ÖLÇÜLERİ

5.1. Değişke ve Değişkenlik

      5.1.1. Değişkenlik Nedenleri

      5.1.2. Sapan Değerler (Outlier)

      5.1.3. Değişke Tanımları

      5.1.4. Değişke Oluşturan Nedenler

5.2. Değişkenlik (Dağılım) Ölçüleri

      5.2.1. Mutlak Değişkenlik Ölçüleri

      5.2.2. Yayılım Aralığı (Değişim Genişliği)

      5.2.3. Yüzdelikler

      5.2.4. Çeyrek Sapma

      5.2.5. Ortalama Sapma

5.3. Standart Sapma

      5.3.1. Standart Sapma Hatasının Düzeltilmesi                                                       

5.4. Standart Hata                                                                                                       

5.5. Oranlı Dağılım Ölçüleri

      5.5.1. Değişim Katsayısı veya Oranlı Sapma

      5.5.2. Asimetrilik ve Ölçümü

      5.5.3. Basıklık, Yatıklık ve Sivrilik

5.6. Özet

5.7. Sorular

 

Bölüm 6. Olasılık ve Uygulaması

6.1. Olasılık Tanımı

6.2. Ölçme Kuramı

      6.2.1. Rassal Değişken Tanımı

6.3. Olasılık Matematiği veya Cebir

      6.3.1 Sayım Kuralı ve Birleşim

      6.3.2. Sıralama (Arragement Dallanma)

      6.3.3. Çarpınım/Factorial

      6.3.4. Değiştirim/Permütasyon

      6.3.5. Birleşi

6.4. Olasılık Çeşitleri

6.5. Olasılık Aksiyomları

      6.5.1. Koşullu Olasılıkta Ekleme veya Bayes Kuramı

      6.5.2. Yinelenen Deneyler - Koşullu Olasılık

      6.5.3. Yinelenen Bağımsız Deneyler

6.6.  Özet

6.7.  Sorular

 

Bölüm 7. Kesikli Olasılık Dağılımları

7.1. Kesikli Olasılık Dağılımları

      7.1.1.  Beklenen Değer (Matematik Ümit)

7.2. Bernoulli Süreci ve Binom Dağılımı

      7.2.1. Bernoulli Süreci

      7.2.2. Bernoulli Sürecinin Aritmetik Ortalaması: Birinci Moment

      7.2.3. Bernoulli Sürecinin Özellikleri

7.3. Binom Dağılımı

      7.3.1. Binom Dağılımında Ortalama, Beklenen Değer: Birinci Moment

      7.3.2. Binom Dağılımına Uygunluk

7.4. Poisson Dağılımı

      7.4.1. Poisson Dağılımının Momentleri

      7.4.2. Poisson Dağılımına Uygunluk

7.5. Çok Terimli Binom Dağılımı

7.6. Hipergeometrik Dağılım

      7.6.1. Hipergeometrik Dağılımların Momentleri

                7.7. Geometrik Dağılım

7.8. Negatif Binom Dağılımı (Pascal Dağılımı)

7.9. Düzgün Dağılım

      7.9.1. Dağılımın Momentleri

7.10. Beklenen Değer (Matematik Ümit)

7.11. Özet

7.12. Sorular

 

Bölüm 8. SÜREKLİ OLASILIK DAĞILIMLARI

8.1. Yoğunluk Fonksiyonu

8.2. Ulama (Cumulative) Dağılım Fonksiyonu

      8.2.1. Ulama Dağılımlarının Nitelikleri

8.3. Düzgün Dağılım

8.4. Üçgen Dağılım

8.5. Pearson Diferansiyel Denklemi ve Yoğunluk Eğrileri

8.6. Üssel Dağılım

8.7. Normal ve Standart Normal Dağılım

      8.7.1. Normal Dağılımın Nitelikleri

      8.7.2. Normal Dağılıma Uygunluk

8.8. Kuramsal Sıklıkların Hesaplanması

8.9. Gamma Dağılımı

8.10. Özet

8.11. Sorular

 

Bölüm 9. ÖNERME (HİPOTEZ TESTİ)

9.1. İstatistik Önermeleri (Hipotez Testi)

      9.1.1. Sıfır Önerme

      9.1.2. Karşıt/Alternatif Önerme

      9.1.3. Önermelerin Sınanması

      9.1.4. Sınamanın Önemlilik ve Anlam Düzeyi

9.2. İstatistik Önerme Sınamalarında Kullanılan Adımlar

9.3. Tek ve Çift Taraflı Önermeler

      9.3.1. Örnek Ortalamalara İlişkin Tek Taraflı Önermeler

      9.3.2. Ortalama Farklarına İlişkin Önermeler

      9.3.3. Oranlara İlişkin Tek Taraflı Önerme

9.4. Küçük Örnek Ortalamaları ve Oranlara İlişkin Önermeler: t Dağılımı

      9.4.1. Küçük Örnek Ortalamaları Arasındaki Farka İlişkin Önermeler

9.5. Ki - Kare, t ve F Dağılımları

      9.5.1.  t Dağılımı

      9.5.2. F Dağılımı

9.6. Oran Farklarına İlişkin Önermeler

9.7. Değişkelere İlişkin Önermele

      9.7.1. Değişkelere İlişkin Tek Taraflı Önermeler

      9.7.2. Değişkelere İlişkin Çift Taraflı Önermeler, F Dağılımı

9.8. Durumsallık Çizelgesi

      9.8.1. Ki-kare Bağımsızlık Önermesinin Niteliği

      9.8.2. Durumsallık Katsayısı

      9.8.3. Uygunluk Önermesi, Ki-kare Testi

9.9. Özet

9.10. Sorular

 

Bölüm 10. BAĞLANIM VE BAĞLILAŞIM

10.1. Doğrusal İlişki

10.2. Değişke Çözümlemesi ve Kestirim

10.3. Tekli Sınıflama: n Terimli Eşit Örnekleme

      10.3.1. Farklı Sayıda Terimden Oluşan Örneklemler

10.4. İkili Sınıflama

10.5. Doğrusal En Küçük Kareler Kestirimi

      10.5.1. Genel Anlamda En Küçük Kareler Kestirimi

10.6. Diğer Minitab Çıktıları

10.7. Bağlılaşım

     10.7.1. Öğrencilerin Dersleri ve Notları Etkisinde Elde Edilen ANOVA

10.8. Saptama Katsayısı

10.9. Özet

10.10. Sorular

 

Kaynakça

Dizin


Matematik Kitapları - Mühendislik Kitapları - Üniversite Ders Kitapları